กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง

กรมการขนส่งทางราง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 โดยมีหน้าที่และอำนาจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ….  ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้หน้าที่และอำนาจกรมการขนส่งทางรางในการควบคุมกำกับดูแลระบบรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนั้น อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน อาทิ เช่น

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

2.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเพิ่มเติม

3.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเพิ่มเติม

4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเพิ่มเติม

5. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

8. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

9. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

10. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

11. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

12. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

13. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

14. พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

15. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

16. พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

17. พระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

18. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

19. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

20. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

21 . ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( Zip, 10206922 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่คลังความรู้