กรมการขนส่งทางรางเดินหน้าศึกษาพัฒนา M-MAP ระยะที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายรถไฟฟ้าในเขต กทม. และปริมณฑล ให้ทันสมัยรองรับการเดินทางของประชาชน

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เพื่อประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจําลอง การคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 (M-MAP2) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง เวิลด์บอลรูม บี ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สํานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมาคมการผังเมืองไทย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพธนาคร จํากัด และ บริษัท ขนส่ง จํากัด ตลอดจนสื่อมวลชน และ ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวว่า ระบบขนส่งมวลชนทางราง หรือรถไฟฟ้า เป็นทางเลือกสําคัญในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยปัจจุบัน เปิดให้บริการแล้วกว่า 211.94 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 112.20 กิโลเมตรจากโครงข่ายทั้งหมด 553.41 กิโลเมตร ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการพัฒนาแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลหรือ M-MAP ตั้งแต่ปี 2553 จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงแผนแม่บทรถไฟฟ้าให้มีความ ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารในอนาคต กระทรวงคมนาคม จึงมอบหมายให้กรมการขนส่งทางราง ดําเนินการศึกษา “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจําลองการคาดการณ์ ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 (M-MAP2)” เพื่อเป็นการต่อยอดแผนแม่บท M-MAP เดิม ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของเมืองในอนาคตสําหรับโครงการดังกล่าว มีกระบวนการศึกษาใช้ระยะเวลา 18 เดือน โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) การรวบรวม ศึกษาและทบทวนข้อมูล ปริมาณผู้โดยสาร รูปแบบโครงการ แนวเส้นทาง ตําแหน่งสถานีรถไฟฟ้า มูลค่าการลงทุน รวมทั้งสถานะของโครงการรถไฟฟ้าในปัจจุบัน และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) การวางแผนเพื่อพัฒนาแผนแม่บทโครงข่าย M-MAP2 3) การดําเนินการสนับสนุนทางวิชาการแก่กรมการขนส่งทางราง4) การพัฒนาแบบจําลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง (Railway Demand Forecast Model) 5) การประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นดร.พิเชฐฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สําหรับหัวใจสําคัญ ของโครงการนี้ คือแนวคิดการพัฒนา “แบบจําลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง” (Railway Demand Forecast Model) เพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายในแต่ละเส้นทางสอดคล้องกับรูปแบบการขยายตัวและการพัฒนาของเมืองในปัจจุบัน และเพื่อให้ M-MAP 2 เป็นแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความซ้ำซ้อน ลดการลงทุนในโครงข่ายที่มีความจําเป็นในลําดับรองให้สอดคล้องความต้องการในการเดินทางของประชาชนและทิศทางการพัฒนาในอนาคต และเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางที่สะดวก ตรงตามความต้องการ รวดเร็ว ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาให้กับประชาชน นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุ่นได้มีข้อตกลงร่วมกับประเทศไทยในการสนับสนุนทางวิชาการเพื่อดําเนินโครงการ M-MAP 2 ที่ประเทศไทยกําลังเดินหน้าศึกษาอยู่ โดยประเทศญี่ปุ่นได้มอบหมายให้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA เป็นหน่วยงานผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่น ในการร่วมมือทางวิชาการกับฝ่ายไทย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การคาดการณ์ผู้โดยสารระบบรางในประเทศที่มีการพัฒนาระบบรางอย่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรในแวดวงระบบรางของไทยได้นําไปปรับปรุงหรือพัฒนาแบบจําลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและนําไปพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีความพร้อม และสามารถอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโครงการนี้จะเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลได้อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในภาพรวม ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ลดปัญหาความซ้ำซ้อน ลดการลงทุนและ งบประมาณในโครงข่ายที่ไม่มีความจําเป็นในสภาวการณ์ปัจจุบัน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางของ ประชาชนให้มีความรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้นติดตามคลิปวิดิทัศน์ได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=mPZQ20rf_XU

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ภาพข่าว