ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 135562 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in จัดซื้อจัดจ้าง