กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับบุคลากร ขร.  ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565  ระหว่างเวลา  09.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมมนังคสิลา ชั้น 2 ขร. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom Cloud Meeting) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานต่างๆ ของ ขร. ให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA

โดยมี ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ขร. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพงษ์พันธ์ โตสกุลไกร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และคณะ สำนักงาน ป.ป.ช. มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ฯ ในครั้งนี้ด้วย

ดร.พิเชฐฯ กล่าวว่า ITA   ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ เครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวก ที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์  จึงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญมาก ที่ทำให้ ขร.ได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ ขร. ซึ่งผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้ ขร. สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยผลการประเมิน ITA ของ ขร. นั้น ดีขึ้นตามลำดับ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตั้งเป้าหมายผลการประเมินฯ สอดคล้องตามเป้าหมายของประเทศ คือมีผลคะแนน ITA 85 คะแนนขึ้นไป (ระดับ A) โดยในปัจจุบัน ขร. ได้ดำเนินนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส หลายประการ อาทิ เช่น

  • การประกาศ ขร. เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
  •  การประกาศเจตนารมณ์เรื่อง เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2565
  • การจัดแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ ขร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
  • การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ขร.
  • ประกาศ ขร. เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน พร้อมแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
  • ประกาศ ขร. เรื่องเจตนารมณ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน พร้อมนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน
  • การแต่งตั้งคณะทำงานการประเมิน ITA และการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ ขร.

ทั้งนี้ ขร. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากร ขร. จึงได้จัดโครงการอบรมดังกล่าวและจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ ไปพัฒนา ต่อยอด และยกระดับผลการดำเนินงานของ ขร. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์