กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่จังหวัดระยอง-จันทบุรี กำกับติดตามความพร้อมการส่งออกทุเรียนในฤดูกาลของผลิตจากภาคตะวันออกไปยังสาธารณะรัฐประชาชนจีน ผ่านรถไฟไทย-ลาว-จีน

วันที่ 2 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา : นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมคณะตรวจเยี่ยมจากกรมการขนส่งทางราง และสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (สทร.) ลงพื้นที่ร่วมกับนายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เพื่อกำกับติดตามเตรียมความพร้อมการขนส่งออกทุเรียนภาคตะวันออกผ่านระบบรางไปยังจีนในฤดูกาลของการผลิตปี 2566ปัจจุบันการส่งออกทุเรียนจากภาคตะวันออกไปยังประเทศจีน ผู้ประกอบการขนส่งสินค้ามีทางเลือกในการใช้เส้นทางการขนส่งหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย (1) ทางถนน 2 เส้นทาง คือ ผ่านด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผ่าน สปป.ลาว ไปยังนครคุนหมิง หรือ ผ่านด่านศุลกากรมุกดาหาร/นครพนมไปยัง สปป. ลาว เวียดนาม ที่ปลายทางนครหนานหนิงและนครกวางโจว (2) ทางรถไฟจากสถานีรถไฟมาบตาพุด จังหวัดระยอง ไปยังด่านศุลกากรหนองคาย ผ่าน Dry Port ท่านาแล้ง เวียงจันทน์ สปป.ลาว ไปยังนครคุนหมิงหรือแยกไปนครกว่างโจว (3) ทางเรือผ่านท่าเรือแหลมฉบังไปยังท่าเรือชายฝั่งทะเลที่สำคัญของจีน (4) ทางอากาศผ่านทางอากาศยานสุวรรณภูมิการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขนส่งทุเรียนในภาคตะวันออกตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ซึ่งคาดว่าการขนส่งทุเรียนของภาคตะวันออกในฤดูกาลนี้ (มี.ค. – ก.ค.) 700,000-800,000 ตัน จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการตั้งเป้าหมายเพิ่มการขนส่งทุเรียนผ่านระบบรางในฤดูกาลนี้ถึงประมาณ 3,000 ตู้/เดือน ซึ่งภาครัฐและเอกชนได้มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด อาทิ(1) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ได้ระดมผู้ตรวจรับรองสินค้าเกษตรจากทั่วประเทศเป็นกรณีพิเศษถึง 60 นาย เพื่อให้การตรวจรับรองทุเรียนในฤดูการนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็วโดยยังคงรักษามาตรฐานไว้ รวมถึงใช้ Seal Lock เพื่อลดขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าที่ด่านชายแดน และใช้ระบบสารสนเทศให้บริการและออกใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (2) ผู้รับขนส่งสินค้าและการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีความร่วมมือนำร่อง เพื่อรับรองความพร้อมของหัวจักรและขบวนขนส่งสินค้าตลอดฤดูกาลนี้จากสถานีรถไฟมาบตาพุดไปยัง Dry Port ท่านาแล้ง เวียงจันทน์(3) ภาคเอกชนและภาครัฐมีการประสานงานการเปลี่ยนถ่ายการขนส่งสินค้าที่ชายแดน โดยถอดบทเรียนจากฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา พร้อมทั้งกรมการขนส่งทางรางร่วมกับกรมศุลกากร ลงพื้นที่ Dry Port ท่านาแล้ง เวียงจันทน์ ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา (4) สถานการณ์การขาดแคลนตู้สินค้าลดลง (5) การยกเลิกมาตรการตรวจ Covid-19 ของ สปป. ลาว และจีนทั้งนี้ จากการตรวจสอบตลาดเบื้องต้นพบว่า ผลผลิตและราคาทุเรียนของภาคตะวันออกในฤดูกาลนี้น่าจะเป็นที่พอใจ สามารถขนส่งไปยังตลาดสำคัญในประเทศจีนได้อย่างสะดวก และปลอดภัย สามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้า โดยมีทางเลือกรูปแบบการขนส่งทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งทำให้สามารถกระจายผลไม้ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าไปยังต่างประเทศได้ตามความต้องการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content