รายงานสถิติเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงคมนาคม กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้กำหนดให้หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบ และมีตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสข้อ O31 เรื่องข้อมูล เชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  (กรณีที่หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)

โดยกรมการขนส่งทางราง ไม่มีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่อย่างใด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 2047607 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content