รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

ตามที่มีประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่องมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โดยกรณีที่ไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน นั้น    

     กรมการขนส่งทางราง ได้จัดทำรายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 โดยกรมการขนส่งทางราง ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางแต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้รายงานให้กระทรวงคมนาคมและสำนักงาน ป.ป.ท. ทราบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ดังนี้

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 309597 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 158177 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 1393736 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 298305 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 95388 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 118422 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content