แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมการขนส่งทางรางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมการขนส่งทางรางได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมการขนส่งทางรางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดของแผนฯ สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (การประเมิน ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามไฟล์ที่แนบ ดังนี้

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 258415 bytes )

Announced by

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์