แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมการขนส่งทางรางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมการขนส่งทางรางได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมการขนส่งทางรางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดของแผนฯ สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (การประเมิน ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามไฟล์ที่แนบ ดังนี้

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 255387 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เอกสาร