กรมการขนส่งทางรางครบรอบ 4 ปี มุ่งมั่นเป็นองค์กรกำกับดูแลระบบการขนส่งทางราง เพื่อระบบรางไทย ภาคภูมิใจ ก้าวไกลสู่สากล

วันนี้ (9 มิ.ย. 66) กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 4 ปี โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัด คค. ผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งภายในงานมีการจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำ ขร. พิธีสวดมนต์และถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีจากหน่วยงานต่าง ๆ

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวว่า ระบบขนส่งทางรางถือเป็นระบบขนส่งที่มีความสำคัญของประเทศ เพราะมีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า อีกทั้งยังเป็นรูปแบบการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปล่อยมลพิษน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ รวมถึงส่งเสริมการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเกิดการจ้างงานในภาคการผลิต การซ่อมบำรุง และการก่อสร้าง ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางราง มีความตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางรางไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการให้ข้อเสนอแนะแผนการพัฒนาหรือการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ เช่น การพัฒนาแผนแม่บทรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฉบับใหม่ หรือ M-MAP 2 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ในขั้นตอนการก่อสร้างและการเปิดการเดินรถ ทั้งรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และรถไฟระหว่างเมือง เพื่อกำกับ ติดตาม วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ดำเนินการไปตามกำหนดการที่วางไว้ เพื่อที่ประชาชนชาวไทยจะสามารถใช้ระบบขนส่งทางรางเป็นทางเลือกในการเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมถึงเพื่อช่วยให้ประเทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืน

จากการเสนอแนะการพัฒนาหรือการติดตามโครงการระบบขนส่งทางรางที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างตามภารกิจของกรมฯ นั้นคือ การกำกับดูแลและการจัดทำมาตรฐานระบบขนส่งทางราง ซึ่งที่ผ่านมาไม่ใช่แค่รอบปี แต่ตั้งแต่ก่อตั้งกรมการขนส่งทางราง (ก่อตั้งเมื่อเมษายน 2562) ขร. ได้มีการจัดทำระบบกำกับดูแลกิจการการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและจัดทำมาตรฐานต่างๆ เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการขนส่งทางราง เช่น การจัดทำระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการขนส่งทางรางในแต่ละสายทางของประเทศ เพื่อใช้ในการกำกับติดตามระบบรางของประเทศไทยให้มีคุณภาพการบริการที่ดีและมีความปลอดภัย หรือการคิดอัตราค่าโดยสารให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้รับบริการ ขร. ก็อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่คือศึกษาการกำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง ที่จะทำให้ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูง ค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง รวมถึงร่างข้อกำหนด กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนระบบรางได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

ดร.พิเชฐ กล่าวตอนท้ายว่า ขร. เป็นหน่วยงานที่เต็มไปด้วยกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมเดินหน้าผลักดันให้ระบบขนส่งทางรางไทยพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ กลายเป็นระบบขนส่งหลักของประเทศ และมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรกำกับดูแลระบบการขนส่งทางราง ให้ประชาชนที่ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย สร้างความสุขการเดินทางระบบรางให้กับคนไทยเพื่อระบบรางไทย ภาคภูมิใจ ก้าวไกลสู่สากล

สำหรับท่านที่สนใจติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมการขนส่งตลอดปี 2565 สามารถดาวน์โหลด e-book รายงานประจำปี 2565 ได้ที่ https://online.anyflip.com/isges/afcy/mobile/index.html

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content