“กรมการขนส่งทางราง” คว้ารางวัลหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงที่สุด ITA ภาครัฐ ปี’65 ในส่วนราชการระดับกรม พร้อมรับโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 : ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง รับโล่เกียรติยศ“รางวัลหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงที่สุด” ในส่วนราชการระดับกรม จากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในพิธีมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ITA Awards 2022) จัดขึ้น ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดยทางกรมการขนส่งทางรางได้รับ “รางวัลหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงที่สุด” ในส่วนราชการระดับกรม ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลโล่เกียรติยศสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ในส่วนของกรมการขนส่งทางรางนั้นมีผลคะแนนการประเมินเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าขึ้นมาเป็นอันดับ 1 จาก 146 หน่วยงานระดับกรมในประเทศ

สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมการขนส่งทางรางอยู่ในระดับที่ดี ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 91.70 คะแนน มากขึ้นกว่าปี 2564 ซึ่งได้คะแนนอยู่ที่ 71.24 และเป็นหน่วยงานระดับกรมที่มีพัฒนาการสูงที่สุดในปี 2565 จนได้รับโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นคะแนนในระดับเกรด A โดยคะแนนสูงเป็นอันดับ 3 ของจำนวน 8 หน่วยงานรัฐระดับกรมในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นอันดับ 7 ของจำนวน 18 หน่วยงานรัฐระดับกรม รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐในสังกัดกระทรวงคมนาคม และเป็นอันดับ 73 ของจำนวน 146 หน่วยงานรัฐระดับกรมในประเทศ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางมีคะแนนการดำเนินการด้านการปฏิบัติหน้าที่และคุณภาพการดำเนินงานสูงที่สุด ส่วนสิ่งที่จะพัฒนาต่อไปคือการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์แนวทางดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งกำกับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ พร้อมทั้งแสดงผลเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ออนไลน์ และ Social Media ต่างๆ กรมการขนส่งทางราง พร้อมจะปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานรวมถึงการให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นหน่วยงานหนึ่งจากภาครัฐของประเทศไทยที่มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างแท้จริง

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์