กรมการขนส่งทางราง จัดอบรมการใช้งานระบบ e-License R

23 สิงหาคม 2566 กรมการขนส่งทางรางจัดฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้งานระบบ (User) ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการและการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e-License R) เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางรางได้ทดลองใช้งานระบบลองนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ โดยมีนางสาวจีรวรรณ หงสกุล ผู้อำนวยการกองกำกับกิจการขนส่งทางราง เจ้าหน้าที่ ขร. ผู้แทนจากหน่วยงานด้านระบบขนส่งทางราง เข้าร่วมอบรม ณ อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากที่ ขร. ได้ดำเนินการศึกษารูปแบบการกำกับและการออกใบอนุญาต รวมถึงรายละเอียดต่างๆ จากหน่วยงานระบบขนส่งทางในต่างประเทศและได้นำข้อมูลมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย โดยปัจจุบันได้จัดทำระบบการออกใบอนุญาตเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการทดสอบระบบ ซึ่งการอบรมในวันนี้จะมีการรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์