กรมการขนส่งทางราง ร่วมเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรองรับและเชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งทางรางสายใหม่ “รถไฟทางคู่ สายปากน้ำโพ – เด่นชัย”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ร่วมการสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อรองรับและเชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งทางรางสายใหม่ “รถไฟทางคู่ สายปากน้ำโพ – เด่นชัย” ณ ห้องต้นทองบอลลูม โรงแรมต้นทอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการสัมมนาดังกล่าว

นายอธิภูฯ ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “รถไฟทางคู่ ปากน้ำโพ – เด่นชัย กับโอกาสในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย และจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1” โดยนำเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วย การขนส่งที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green & Safe Transport) การเข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Inclusivity) และการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ (Transport Efficiency) มาบูรณาการผ่านนวัตกรรม (Innovation & Management) เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา และราคาสมเหตุสมผล อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งได้นำเสนอแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย การพัฒนารถไฟทางคู่ การพัฒนาทางรถไฟสายใหม่ การพัฒนารถไฟความเร็วสูง พร้อมทั้งนำเสนอสถานะความคืบหน้าโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ประกอบด้วย รถไฟทางคู่ 4 เส้นทาง รถไฟทางสายใหม่ 2 เส้นทาง และรถไฟความเร็วสูง 2 เส้นทาง โดยโครงการรถไฟทางคู่ สายปากน้ำโพ – เด่นชัย ระยะทาง 281 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร และแพร่ มีสถานี/ที่หยุดรถไฟ 43 แห่ง และย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า (CY) 3 แห่ง ที่สถานีศิลาอาสน์ สถานีวังกะพี้ และสถานีบางกระทุ่ม โดยปัจจุบันกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการ ซึ่งจากผลการศึกษา เส้นทางดังกล่าวจะมีการออกแบบสถานีตามมาตรฐานสากลและหลัก Universal Design ปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟใน 4 รูปแบบ ได้แก่ สะพานข้ามทางรถไฟ (Overpass) สะพานกลับรถ (Underpass) รถไฟยกระดับ (U-Bridge) และ ทางลอดใต้ทางรถไฟ (Box Culvert) รวมถึงปรับแนวเส้นทางบางส่วนเป็นขนาดทางรถไฟ 1.00 เมตร (Meter Gauge) เพื่อรองรับความเร็วสำหรับรถไฟบรรทุกผู้โดยสารและสินค้า

สำหรับเส้นทางรถไฟทางคู่ สายปากน้ำโพ – เด่นชัย เป็นเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟทางสายใหม่ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สามารถเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน แหล่งเกษตรกรรม รองรับการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการขนส่งสินค้าการเกษตรทางรางประเภทควบคุมอุณหภูมิไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการฯ ดังกล่าว จะช่วยพลิกโฉมการเป็น Logistic Hub ของภูมิภาค เชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ เชื่อมต่อการขนส่ง ไทย-ลาว-จีน (One Belt One Road) เชื่อมระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor : NSEC) ก่อให้เกิดการจ้างงาน การลงทุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระจายความเจริญสู่พื้นที่ ลดระยะเวลาการเดินทาง เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

จากนั้น นายอธิภูฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ และสถานีรถไฟศิลาอาสน์ เพื่อสังเกตการณ์ด้านข้อมูลเดินทางและประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัย ด้านความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการให้บริการประชาชน รวมถึงด้านสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ อำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์