กรมการขนส่งทางราง ได้รับเกียรติบัตรยกย่อง “องค์กรคุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมการขนส่งทางราง ได้รับเกียรติบัตรยกย่อง “องค์กรคุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2565) จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยที่ผ่านมากรมการขนส่งทางรางมีนโยบายและดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดมา

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content