กระทรวงคมนาคมได้พัฒนาและดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)” รุ่นที่ 18

กระทรวงคมนาคมได้พัฒนาและดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)” รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมของนักบริหาร ให้มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการพัฒนาไปสู่นักบริหารระดับสูงขึ้นไปอย่างมีระบบ รวมถึงเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ทัศนคติในการปฏิบัติราชการจากการควบคุมและกำกับ เป็นการดูแลและส่งเสริมผู้ใต้บัคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการพัฒนาองค์ความรู้แล้ว ยังมุ่งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อประโยชน์ต่อการประสานงานและการปฏิบัติราชการร่วมกันในอนาคตการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)” รุ่นที่ 18 มีจำนวนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วม

โครงการทั้งสิ้น 37 คน ประกอบด้วย บุคลากรจากส่วนราชการในสังกัด จำนวน 20 คน และจากรัฐวิสาหกิจในสังกัด จำนวน 17 คน ซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินผลทั้งหมด โดยมีบุคลากรจากกรมการขนส่งทางรางจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายจักรกฤษณ์ คล้ายปักษี วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

2. นายภูษิต ชัยฤทธิพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content