ข้อเสนอด้านรูปแบบการลงทุนระบบราง

หากจะมีการอุดหนุนหรือชดเชยอัตราค่าโดยสารไม่ว่าจะโดยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (Public Service Obligation : PSO) หรือ หากในอนาคตหน่วยงานมีเงินรายได้จากค่าสัมปทานหรือค่าโดยสารเพียงพอต่อการอุดหนุนค่าโดยสารในราคา 20 บาท ตลอดสาย หรือในอัตราอื่น ๆ ตามแต่ที่จะกำหนดในอนาคต

ในกรณีที่เป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนและการจ่ายค่าตอบแทนการร่วมลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และความรวดเร็วในการดำเนินการเพื่ออุดหนุนค่าโดยสาร โดยพบว่า การลงทุนในแบบ PPP Net Cost นั้น จะมีข้อจำกัดและมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากกว่ารูปแบบ PPP Gross Cost

จากการเปรียบเทียบข้อดี-ข้อจำกัดระหว่างรูปแบบการลงทุนแบบ PPP Net Cost กับ PPP Gross Cost ใน 11 หัวข้อพิจารณา พบว่า

PPP Net Cost มีผลดีกว่านั้นคือ การลงทุนภาครัฐซึ่งลดภาระการลงทุนภาครัฐได้มากกว่า และเอกชนรับความเสี่ยงด้านรายได้

ในขณะเดียวกัน PPP Gross Cost กลับมีส่วนดีหลายปัจจัยมาก เช่น

– เปลี่ยนแปลงได้ง่าย เนื่องจากรัฐรับภาระด้านรายได้ ใช้ตั๋วร่วมหรือนโยบายอื่นๆ ของรัฐได้สะดวกกว่า

– รัญสามารถบูรณาการเชื่อมต่อโครงข่ายได้ง่ายโดยไม่ติดข้อจำกัดกับผู้รับสัมปทาน

– ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ เนื่องจากรัฐดำเนินการเรื่องนโยบายด้านราคาได้

– ดำเนินงานง่าย ไม่ต้องชดเชยหรือแก้ไขสัญญาสัมปทาน

– รัฐกำหนด KPI ในมาตรฐานการบริการได้

จากข้อมูลข้างต้น จะพบว่าการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าในรูปแบบ PPP Gross Cost นั้น เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนมากกว่ารูปแบบ PPP Net Cost ทั้งในด้านความสะดวก ความปลอดภัยในการใช้บริการ รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของประชาชนเนื่องจากภาครัฐสามารถปรับอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงได้โดยมีข้อจำกัดน้อยกว่ารูปแบบ PPP Net Cost รวมถึงส่งผลดีต่อความสำเร็จของโครงการมากกว่ารูปแบบ PPP Net Cost เนื่องจากเอกชนไม่ได้เป็นผู้รับความเสี่ยงด้านรายได้ค่าโดยสาร จึงทำให้เอกชนสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนมากกว่า นอกจากนี้ภาครัฐยังสามารถดำเนินการด้านนโยบายต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้การเดินทางระบบรางมากขึ้น สามารถบูรณาการและการเชื่อมต่อโครงข่ายในอนาคตง่ายมากกว่า ซึ่งส่งผลต่อการลดภาระค่าครองชีพ และแก้ไขปัญหาทางสภาพแวดล้อมและสังคมได้

ดังนั้นการลงทุนในรูปแบบ PPP Gross Cost จึงมีความเหมาะสมที่จะดำเนินงานในธุรกิจการให้บริการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์