ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ร่วมงาน “K-Engineering World Tour & Workshop 2022”

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ร่วมงาน “K-Engineering World Tour & Workshop 2022” พรัอมปาถกฐาพิเศษเรื่อง อนาคตระบบรางไทย โอกาสและความท้ายทายใหม่ โดยดร.พิเชฐ กล่าวในตอนหนึ่งว่า “ระบบขนส่งทางรางจะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ๆ การเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางถือเป็นทิศทางของประเทศที่พัฒนาแล้ว และช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นและมีความยั่งยืน”การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด 4 นวัตกรรมแห่งโลกยุคใหม่ที่ผู้คนทั้งโลกจะต้องเผชิญ ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมไฟฟ้า พลังงาน และ IoT กลุ่มนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ กลุ่มเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และกลุ่มนวัตกรรมอาหารและเกษตรกรรม ซึ่งล้วนแต่เป็นนวัตกรรมแห่งโลกอนาคตที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมให้ดียิ่งขึ้น

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์