กรมการขนส่งทางรางจัดงานคล้ายวันสถาปนา #มุ่งสู่ปีที่3 เพื่อเป็นองค์กรกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความสุขและความปลอดภัยในการเดินทางระบบรางของไทย

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดงานครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสถาปนา ขร. โดยมีนายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ข้าราชการ และพนักงานราชการ ขร. ซึ่งงานในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (อธิบดี ขร. คนที่ 2) นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (อธิบดี ขร. คนที่ 1) และนายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เข้าร่วมในงาน ทั้งนี้ การจัดงานเป็นการจัดเฉพาะภายในหน่วยงาน โดย ขร. ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดออกความตามมาตรการ 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่20) รวมถึงประกาศของกระทรวงคมนาคม เรื่อง มาตรการ แนวทางการดำเนินการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ให้หน่วยบริการระบบขนส่งเข้มงวดการคัดกรองและป้องกัน รวมทั้งตรวจสอบ คัดกรองเจ้าหน้าที่ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และตรวจสอบอุณหภูมิก่อนให้บริการทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัด โดยการจัดงานในวันนี้ได้ดำเนินงานตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีการจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำ ขร. พิธีถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้ง จัดพิธีเบิกเนตร “สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ” เพื่อประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำ ขร. ณ อาคาร ณ ถลาง กรมการขนส่งทางราง กรุงเทพฯ

นายกิตติพันธ์ฯ กล่าวว่า กรมการขนส่งทางรางจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลระบบขนส่งทางรางทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานการกำกับดูแลกิจการขนส่งทางรางให้เป็นมาตรฐาน คุ้มค่าต่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีหน้าที่หลักประกอบด้วย 1) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ 2) พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 3) กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย 4) พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 5) ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการในระดับสากล โดยตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ขร. ได้มีการดำเนินการด้านระบบขนส่งทางรางต่างๆ อาทิ การออกมาตรฐานระบขนส่งทางราง ไม่ว่าจะเป็นด้านไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณ ด้านความปลอดภัย ด้านรถขนส่งทางราง และด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบราง การพัฒนาความเป็นไปได้โครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย ที่เป็นการดำเนการมาอย่างต่อเนื่อง การติดตามประเมินผลการให้บริการของหน่วยงานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างดีที่สุด รวมถึงการเร่งดำเนินการเพื่อออกพระราชบัญญัติขนส่งทางราง พ.ศ. … เพื่อใช้เป็นกฎหมายในการดำเนินการด้านขนส่งทางราง เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล ตามหน้าที่ของ ขร. ที่ได้กล่าวมาข้างต้น

นายกิตติพันธ์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า ขร. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในระดับสากล พร้อมนี้ ขร. คาดหวังว่าระบบขนส่งทางรางจะเกิดการพัฒนา โดยเกิดร่วมมือ ร่วมใจจากหน่วยงานต่าง เพื่อความสุขและความปลอดภัยในการเดินทางระบบรางของไทย

สามารถร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ขร. ปี 64 ได้ตามลิงก์ด้านนี้
https://docs.google.com/…/1mwCvv7YGFqol1qwCR1Eqd1ELTYo…/edit

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์