การประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ 2/2565

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในระบบขนส่งทางรางที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือและพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 1. รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการประเมินระดับคุณภาพสถานีขนส่งทางราง “สถานีดีพร้อม” ปี 2565
  มีสถานีขนส่งทางรางทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 43 สถานี โดยผลการประเมินระดับคุณภาพสถานีแยกตามประเภทสรุปได้ดังนี้
  1.1 ประเภทสถานีรถไฟทั่วประเทศ
  1) รางวัลชนะเลิศ (ดีพร้อม) ได้แก่ สถานีเชียงใหม่
  2) รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สถานีชุมทางหาดใหญ่
  3) รางวัลชมเชย ได้แก่ สถานีนครราชสีมา สถานีบุรีรัมย์ และสถานีศรีสะเกษ
  1.2 ประเภทสถานีรถไฟฟ้าในเมืองและชานเมือง
  1) รางวัลชนะเลิศ (ดีพร้อม) ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สถานีเพชรบุรี
  2) รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีหมอชิต
  3) รางวัลชมเชย ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สถานีสุขุมวิท สถานีลาดพร้าว และสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีแยก คปอ.
  โดย ขร. จะได้รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเสนอให้มีพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการต่อไป
 2. รายงานสถิติเหตุขัดข้องรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและแนวทางแก้ไข ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เกิดเหตุขัดข้องทั้งหมด 19 ครั้ง โดยมีสาเหตุจากระบบขับเคลื่อน 9 ครั้ง ระบบประตูรถ 5 ครั้ง ระบบเบรก 3 ครั้ง จุดสับราง 1 ครั้ง และเครื่องนับเพลา 1 ครั้ง ซึ่ง ขร. และหน่วยงานผู้ให้บริการขนส่งทางรางจะได้มีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขัดข้องซ้ำ และรายงานในที่ประชุมฯ ครั้งต่อไป
 3. ติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ 1/2564 – 1/2565 โดยมีความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  3.1 การปรับปรุงชื่อเรียกเส้นทางรถไฟฟ้าในแผนที่นำทางและเสียงประกาศในขบวนรถให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกระบบ โดยกำหนดให้เรียกตามสีเส้นทางรถไฟฟ้า เช่น รถไฟฟ้าสายสีเขียว รถไฟฟ้าสายสีม่วง เป็นต้น โดย BTS ได้รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงเสียงประกาศในระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วเสร็จร้อยละ 70 และกำหนดปรับปรุงแผนที่นำทางให้แล้วเสร็จพร้อมการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และสายสีชมพูภายในเดือนมกราคม 2566
  3.2 การปรับปรุงสภาพกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (สถานีดอนเมือง และสถานีหลักหก) โดย รฟท. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง และจะดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565
  3.3 การปรับปรุงพื้นผิวต่างสัมผัสภายในสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงแล้ว 2 สถานี ได้แก่ สถานีมักกะสัน และสถานีหัวหมาก และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จครบทั้ง 8 สถานี ภายในเดือนตุลาคม 2565
 4. การพิจารณาการเปลี่ยนชื่อเรียกเส้นทาง และสัญลักษณ์ (Logo) ของระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ของบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด โดยที่ประชุมฯ มีมอบหมายให้บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด หารือเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อ รฟท. หน่วยงานเจ้าของสัมปทาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลสัญญาสัมปทานฯ และคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งหารือค่าใช้จ่ายและผลกระทบในการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกเส้นทาง และสัญลักษณ์ (Logo) ร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการขนส่งทางรางรายอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ก่อนนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการฯ คราวต่อไป
 5. การพิจารณากำหนดชื่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีเทา (ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ) ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบในหลักการกำหนดชื่อสถานีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา (ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ) ตามที่ กทม. เสนอขอเปลี่ยนแปลง จำนวน 8 สถานี ดังนี้
  GY02 สถานีอยู่เย็น
  GY03 สถานีประดิษฐ์มนูธรรม 27
  GY04 สถานีประดิษฐ์มนูธรรม 25
  GY06 สถานีประดิษฐ์มนูธรรม 15
  GY08 สถานีลาดพร้าว 71
  GY10 สถานีศูนย์แพทพัฒนา
  GY11 สถานีวัดพระราม 9
  GY12 สถานีเพชรบุรี 47
  และมอบหมายให้ กทม. จัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับชื่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีเทา พร้อมทั้งตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งถัดไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content