คณะกรรมาธิการคมนาคมให้เกียรติมาเยี่ยมกรมการขนส่งทางราง พร้อมหารือและชี้แนะแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งทางราง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

วันนี้ (23 ก.พ.65) เวลา 09.00 น. คณะกรรมาธิการคมนาคม นำโดยพลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยพลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร รองประธานคณะกรรมาธิการ ที่ปรึกษากรรมาธิการ และคณะ ให้เกียรติมาเยี่ยมกรมการขนส่งทางราง โดยมี ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ขร. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมนังคศิลา อาคาร ณ ถลาง ขร.

สำหรับการมาเยี่ยมชมของคณะกรรมาธิการในครั้งนี้ ขร. ได้มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน อาทิเช่น โครงสร้างองค์กร จำนวนบุคลากร ภารกิจ/พันธกิจ สรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการดำเนินงาน ข้อพิจารณาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ปัญหาของโครงการด้านระบบราง และเรื่องต่างๆ ซึ่ง ดร.พิเชฐฯ ได้มีการนำเสนอถึงเป้าหมายขององค์กรที่จะต้องการดำเนินการผลักดันพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. … เพื่อให้เป็นกฎหมายในการใช้กำกับดูแลงานด้านระบบรางในฐานะ Regulator เพื่อให้ระบบขนส่งทางรางเกิดประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เพื่อความสุขและความปลอดภัยในการเดินทางระบบรางของคนไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้มีข้อชี้แนะในเรื่องต่างๆ ประกอบไปด้วย 1. การให้ ขร. ดำเนินการจัดทำแผนโครงข่ายครอบคลุมและมีการเชื่อมโยงกับระบบรางอี่น หรือ Feeder ต่างๆ เพื่อความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการของประชาชน2. ให้ ขร. พิจารณากำหนดอัตราค่าโดยสารของระบบขนส่งทางราง ที่ไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เพื่อให้เกิดการใช้บริการได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 3. ให้ ขร. กำหนดมาตรฐานทั้งด้านการก่อสร้าง และด้านการบริการ เพื่อให้การดำเนินงานด้านระบบขนส่งทางรางมีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล4. การส่งเสริมให้เกิดการเดินรถขนส่งทางรางอย่างเสรี เพื่อเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางราง เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการด้วยราคาที่เหมาะสม

คณะกรรมาธิการยังได้กล่าวชื่นชมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ ขร. ที่มีจำนวนน้อย แต่สามารถปฏิบัติงาน/ภารกิจขนาดใหญ่ได้อย่างเต็มความสามารถ สมกับเป็นองค์กรกำกับดูแลระบบการขนส่งทางราง เพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพ

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content