กรมการขนส่งทางรางจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ความรู้ ครั้งที่ 3 ส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เต็มประสิทธิภาพ

วันนี้ (30 มี.ค.65) เวลา 09.00 น. กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ความรู้ ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาการพัฒนาระบบกำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของการขนส่งทางราง เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการอพยพของระบบขนส่งทางราง โดยแบ่งเป็นแผนการจัดการด้านความปลอดภัยของการขนส่งทางราง (Safety Operation Plan) และการอพยพของระบบขนส่งทางราง เพื่อให้เกิดการจัดทำมาตรฐาน มาตรการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและความมั่นคงการขนส่งทางรางให้มีความเหมาะสม โดยมี ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพฯดร.พิเชฐฯ เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้พัฒนาระบบการขนส่งทางรางมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการรถไฟทางคู่และโครงการรถไฟความเร็วสูง รวมถึงรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และสนับสนุนการขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้า ดังนั้น การที่จะยกระดับการขนส่งทางรางของประเทศ จำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานกลางสำหรับการขนส่งทางรางขึ้น เพื่อให้การพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะมาตรการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของการขนส่งทางราง ตลอดจนการจัดทำร่างข้อบังคับทางกฏหมายลำดับต่างๆ สำหรับผลักดันแผนปฏิบัติการในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการระบบรางได้รับความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางระบบราง สำหรับการประชุมในวันนี้ได้มีการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดด้าน “การอพยพของระบบขนส่งทางราง” ในหัวข้อเรื่อง “แผนการจัดการด้านความปลอดภัยของการขนส่งทางราง (Safety Operation Plan)” บรรยายโดย Mr.Hans Oberkampf ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การอพยพในอุโมงค์ของระบบขนส่งทางราง” บรรยายโดย Professor John Roberts ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งนี้ ขร. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม จึงได้จัดกิจกรรมระดมความเห็น และกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ความรู้ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนามาตรฐานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางราง และ ยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์