วีดิทัศน์ถอดบทเรียนระบบรางจากต่างประเทศ
โครงการศึกษาการกำกับการใช้ประโยชน์ราง
และจัดทำระเบียบเพื่อรองรับการขนส่งทางราง
ในเส้นทางหลักของประเทศและระหว่างประเทศ

วีดิทัศน์ถอดบทเรียนระบบรางจากต่างประเทศ
โครงการศึกษาการกำกับการใช้ประโยชน์ราง
และจัดทำระเบียบเพื่อรองรับการขนส่งทางราง
ในเส้นทางหลักของประเทศและระหว่างประเทศ

ติดตามกรมการขนส่งทางรางได้ที่
Website : www.drt.go.th
Facebook : กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม
Youtube : กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์