สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. …. และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

ดาวน์โหลด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบฯ

ดาวน์โหลด ( PDF, 454544 bytes )

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

ดาวน์โหลด ( PDF, 747412 bytes )

ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด ( PDF, 536707 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์