รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้กำหนดให้หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ และมีตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส : การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อ O24 เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

กรมการขนส่งทางราง ได้จัดทำรายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางราง ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ดังนี้

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 243942 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 3239853 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์