รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

กรมการขนส่งทางราง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนฯ สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (การประเมิน ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามไฟล์ที่แนบ ดังนี้

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 221279 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์