รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและหน่วยตรวจรับต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ขอเผยแพร่รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 269149 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เอกสาร

Skip to content