วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 กรมการขนส่งทางรางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร ณ ถลาง กรมการขนส่งทางราง

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 กรมการขนส่งทางรางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร ณ ถลาง กรมการขนส่งทางราง ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง โดยมีนายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางรางให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จัดขึ้น โดยมีอาจารย์ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงศ์ วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร การพัฒนาระบบราชการ เป็นผู้บรรยาย การอบรมในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมการดำเนินภารกิจของ ขร. สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยมีการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) รวมทั้งสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ในรายหมวด ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในการยกระดับการบริหารจัดการองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและขับเคลื่อนองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content