กรมการขนส่งทางราง ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้าน รถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 29 ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และอาเซียน ความก้าวหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย – จีน การเชื่อมทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์

วันนี้ (25 มิ.ย. 64) นานกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 29 จัดขึ้นใน รูปแบบของการประชุมทางไกล โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายนิ่ง จีเจ๋อ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน เป็นประธานร่วมการประชุม และผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ภายใต้นโยบายพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประเทศไทย ส่งเสริมความเชื่อมโยงภายในประเทศไทย อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และอาเซียน ตลอดจนได้มีการเสนอประเด็นที่ไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถขยายความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และระหว่างประเทศ ที่สอดคล้องกับนโยบายและวาระแห่งชาติของไทย รวมทั้งวิสัยทัศน์และแผนงานที่เกี่ยวข้องของนายศักดิ์สยามฯ ภายใต้ กรอบความร่วมมือรถไฟไทย-จีน โดยมีเป้าหมายหลักในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืน และนําไปสู่ “การสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิม” โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีข้อสรุปสําคัญจากการประชุม ดังนี้

1. ฝ่ายไทยแจ้งความก้าวหน้างานโยธา ระยะแรก สําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ฝ่ายจีน รับทราบความก้าวหน้างานโยธาระยะแรกในช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ซึ่งงานโยธาส่วนใหญ่ได้เริ่มดําเนินการ แล้ว ฝ่ายไทยได้จัดตั้งสํานักงานบริหารโครงการเพื่อเร่งรัดการดําเนินการ ทั้งสองฝ่ายจะใช้ความพยายามอย่าง สูงสุดเพื่อให้สามารถดําเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงาน

2. ฝ่ายจีนรับทราบความก้าวหน้าของโครงการช่วงนครราชสีมา – หนองคาย ซึ่งอยู่ระหว่างการ ดําเนินการ ฝ่ายไทยได้ข้อสรุปสําหรับงานออกแบบรายละเอียดแล้ว โดยผลการศึกษาใกล้ที่จะแล้วเสร็จ ฝ่าย ไทยขอให้ฝ่ายจีนจัดหาที่ปรึกษาตรวจสอบแบบ ฝ่ายจีนเห็นว่างานบริการที่ปรึกษาควรดําเนินการในรูปแบบ การลงนามในสัญญาบริการที่ปรึกษา ซึ่งจะต้องดําเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งสองฝ่ายจะหารือใน ประเด็นดังกล่าวต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานงานโยธาและระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

3. ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับการเชื่อมทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ ฝ่ายไทยเสนอให้มี การประชุมไตรภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ ประชาชนจีน เพื่อหารือเกี่ยวกับเส้นทางการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างหนองคาย – เวียงจันทน์ ทั้งสองฝ่ายจะ หารือกับฝ่ายลาวเพื่อผลักดันให้มีการประชุมระดับคณะทํางานสามฝ่ายและจัดการประชุมทุกเดือนเพื่อให้มี ความคืบหน้าในการเชื่อมโยงต่อไป

4. ทั้งสองฝ่ายได้หารือการดําเนินการช่วงบางซื่อ – ดอนเมือง โครงการความร่วมมือ ด้านรถไฟ ระหว่างไทย-จีน และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ได้ใช้ทางวิ่งและโครงสร้างร่วม โดยจะพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติตามสัญญา 2.3 ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะปรับงานออกแบบรายละเอียดของช่วงดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานจีน และสนับสนุนฝ่ายไทยในการแก้ปัญหาประเด็นทางด้าน เทคนิค คณะทํางานด้านเทคนิคจะหารือประเด็นดังกล่าวต่อไป

5. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในร่างบันทึกแนบท้ายสัญญา ครั้งที่ 1 ของสัญญาที่ปรึกษาควบคุมงาน การก่อสร้างงานโยธาที่ได้หารือกันไว้ ทั้งสองฝ่ายจะลงนามในร่างบันทึกแนบท้ายสัญญาฯ หลังจากการประชุม คณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ 29 แล้วเร็วโดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมครั้งที่ 30 หลังการประชุม ไตรภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content