แบบสำรวจความพึงพอใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้อง

แบบสำรวจชุดที่ 1 สำรวจฯ ตามแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาปัจจัย<br>สนันบสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ ตัวชี้วัดที่ 4.8 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZvGFXmt2u1tdX_6FVKOvbArGmiSeI6-fVu2ouubWgVBYwag/viewform

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content