การบรรยายพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบควบคุมรถไฟของยุโรป (ERTMS)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมมนังคสิลา ชั้น 2 อาคาร ณ ถลาง ขร. ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ให้การต้อนรับ Mr. Karel Vinck ตำแหน่ง Coordinator of the European Commission for ERTMS พร้อมด้วยนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) Mr. Gonzalo Herrera ตำแหน่ง Attaché of Head of Trade and Economic Section EU รวมทั้งผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบควบคุมรถไฟของยุโรป (European Rail Traffic Management System: ERTMS) จาก Mr. Karel Vinck

ระบบ ERTMS เป็นระบบที่ประกอบด้วย ระบบย่อยสองระบบ คือ ระบบควบคุมรถไฟตามมาตรฐานยุโรป (European Train Control System: ETCS) และระบบควบคุมรถไฟแบบไร้สาย (Global System Mobile-Railway: GSM-R) โดยระบบ ERTMS เป็นระบบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับสำหรับกลุ่มสหภาพยุโรปและหลากหลายประเทศทั่วโลก เป็นระบบที่มุ่งหมายในการเพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถไฟ (เพิ่มความจุของทาง) นอกจากนี้ Mr. Karel Vinck ยังกล่าวถึงทิศทางการพัฒนาของระบบ ERTMS ที่จะพัฒนาไปสู่การเดินรถไฟแบบอัตโนมัติ (Automatic Train Operation: ATO) และการใช้เทคโนโลยี 5G มาใช้ในการควบคุมการเดินรถ (Future Railway Mobile Communication System: FRMCS) รวมไปถึงการสื่อสารโดยตรงระหว่างรถไฟและดาวเทียมเพื่อตรวจจับตำแหน่งของรถไฟทั้งนี้ ขร. ได้มีข้อคิดเห็น เรื่องการประยุกต์ใช้ ERTMS ในกลุ่มประเทศอาเซียนว่าระบบ ERTMS เป็นระบบมาตรฐานระดับโลกที่มีการประยุกต์ใช้ไปทั่วโลก จึงเป็นระบบที่แต่ละประเทศสามารถนำมาศึกษาและพิจารณาสำหรับการทำงานร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้สามารถเดินรถไฟระหว่างกันได้ (interoperability)

ทั้งนี้จะได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (technical workshop) ร่วมกัน เพื่อศึกษาการกำหนดมาตรฐานการควบคุมรถไฟ (baseline standard)ให้ใช้ระบบเดียวกันทั้งกลุ่มประเทศอาเซียนได้ต่อไปโดยทาง EU ยังสามารถให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคในการแก้ไขปัญหาเรื่องคลื่นความถี่สำหรับการควบคุมรถไฟที่อาจมีการใช้ที่ไม่ตรงกันของแต่ละประเทศในแถบอาเซียนต่อไปได้

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content