โครงการศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง

Download

แนวทางในการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับรถขนส่งทางราง

Download ( PDF, 2533793 bytes )

รายงานฉบับสรุปสำหรับผู้บริหาร

Download ( PDF, 15677565 bytes )

Executive Summary Report

Download ( PDF, 14118979 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in โครงการศึกษา