การประเมิน ITA ปี 2565

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมาย
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562

การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
– ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
– ประกาศรับสมัครงาน
– Facebook กรมการขนส่งทางราง
การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การเผยแพร่ปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช.
กรมการขนส่งทางราง ขอเผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment Report 2021) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้สาธารณชนทั่วไป ได้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบราชการไทยต่อไป
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของกรมการขนส่งทางราง ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในระหว่างวันที่1 มีนาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565
กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุมคณะทำงาน ITA ของ ขร.

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network

การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
– แผนปฏิบัติราชการปี 2565
แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2565) (ฉบับปรับปรุง วันที่ 23 มีนาคม 2565)
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
รายงานแผนปฏิบัติราชการ ขร. 2565 (ไตรมาส 1)
รายงานแผนปฏิบัติราชการ ขร. 2565 (ไตรมาส 2)
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำในระบบจ่ายตรงฯ
นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการขนส่งทางราง

การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการเว็บไซต์กรมการขนส่งทางราง
คู่มือสำหรับประชาชน : การให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางราง
แบบฟอร์มคำขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางราง
แบบฟอร์มคำขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางราง_กรณีขอคัดสำเนาเอกสาร
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติเหตุการณ์รถไฟฟ้าขัดข้อง ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65)
ปริมาณสถิติผู้โดยสารในระบบขนส่งทางรางทุกระบบ ณ สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ขร.
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
แบบประเมินการเดินทางทางรางแบบไหนมากที่สุด
ผลสำรวจความพึงพอใจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล้กทรอนิกส์ ขร.
O17 E-Service
ระบบฐานข้อมูลจุดตัดทางรถไฟ (อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ)
ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
หลักเกณฑ์ย้าย-โอน
2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่-ก.พ.-รับรอง
หลักเกณฑ์ฯ-การเลื่อน
3. การพัฒนาบุคลากร
กฎ ก.พ. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 – 2567
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน-พ.ศ.-2551
หนังสือสำนักงาน-ก.พ.-ที่-นร-1013ว27-ลงวันที่-27-สิงหาคม-2553
หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม-ฝึกอบรม-ดูงาน-หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงาน ก.พ.ที่ นร-1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552
กฎ-ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการออกจากราชการ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน_ข้าราชการ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน_พนักงาน
5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
ประกาศ ขร. เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติฯ
การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือน-ตามกฎ-ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย-พ.ศ.-2556
ข้อกำหนดทางวินัยตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน-พ.ศ.-2551
แนวการลงโทษตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน-พ.ศ.-2535
แนวทางการพิจาณาโทษ-กรณีปลอมลายมือชื่อข้าราชการด้วยการไปหาประโยชน์
แนวทางการพิจารณาโทษ-กรณีนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง-หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาดำ
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติด พศ 2561
ระเบียบกรมการขนส่งทางรางว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมการขนส่งทางราง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
ระเบียบสวัสดิการของ ขร. ว่าด้วยการเงินและบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการ
เรื่อง-การลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
เรื่อง-แนวทางการพิจารณาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
กรมการขนส่งทางราง เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก) โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 4 (จังหวัดชลบุรี) โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 5 (จังหวัดสมุทรสาคร) โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ
สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ

คณะอนุกรรมการด้านประเมินคุณภาพสถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อฯ ลงตรวจคุณภาพสถานีกลางบางซื่อเพื่อประเมินความพร้อมการให้บริการ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ขร. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประเมินระดับคุณภาพสถานีขนส่งทางราง “สถานีดีพร้อม”
แบบสำรวจ/แบบประเมิน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
การประกาศเจตนารมณ์กรมการขนส่งทางราง เรื่อง เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงคมนาคม ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการขนส่งทางราง
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การประชุมคณะทำงาน ITA ของ ขร.
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน
การประชุมคณะทำงาน ITA ของ ขร.


Skip to content