การประเมิน ITA ปี 2567

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562

O4 ข้อมูลการติดต่อ

การประชาสัมพันธ์

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

– ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
– ประกาศรับสมัครงาน
– Facebook กรมการขนส่งทางราง
– ลิงก์สำหรับการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT) ของ ขร.

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O6 Q&A
คําถามที่พบบ่อย
Messenger Live Chat

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2567)
รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาส 1 : ตุลาคม – ธันวาคม 2566)

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1 : ตุลาคม – ธันวาคม 2565)
รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง) ไตรมาสที่ 2 : มกราคม – มีนาคม 2566 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง) ไตรมาสที่ 3 : เมษายน – มิถุนายน 2566
รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง) (ไตรมาสที่ 4 : กรกฎาคม – กันยายน 2566)

การปฏิบัติงาน

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงาน ตรวจสอบแบบก่อสร้างกรณีสิ่งอำนวยความสะดวก
คู่มือการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์โครงการโครงสร้างพื้นฐานระบบราง

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
คู่มือการใช้งานระบบบัญชีหน่วยงานของกรมการขนส่งทางราง
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนของ ร้องทุกข์จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการขนส่งทางราง

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
สถิติเหตุขัดข้องรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ข้อมูลสถิติการใช้บริการ E-Service
ข้อมูลสถิติการใช้บริการ รับเรื่องรร้องเรียน และ ข้อเสนอแนะ ผ่าน E-Service

O13 E–Service
คู่มือการใช้ระบบงานฐานข้อมูลจุดตัดทางรถไฟสำหรับ ประชาชนทั่วไป
ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน กรมการขนส่งทางราง
ระบบฐานข้อมูลจุดตัดทางรถไฟ
ฐานข้อมูลรถขนส่งทางรางในประเทศไทย
ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการและการออกใบอนุญาต ด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล

การจัดซื้อจัดจ้าง

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม ขร.
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมการขนส่งทางราง

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ขร.
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของ ขร. ใน ปี พ.ศ. 2567
แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Dos & Don’ts) ของกรมการขนส่งทางราง

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
1.รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่
ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
โดยการมอบนโยบายของอธิบดีกรมการขนส่งทางราง

2.การจัดกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม และ สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของ ขร.

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนป้องกันการทุจริต

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน