การประเมิน ITA ปี 2566

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมาย
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562

การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
– ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
– ประกาศรับสมัครงาน
– Facebook กรมการขนส่งทางราง
การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การเผยแพร่ปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช.
กรมการขนส่งทางราง ขอเผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment Report 2021) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้สาธารณชนทั่วไป ได้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบราชการไทยต่อไป
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของกรมการขนส่งทางราง ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในระหว่างวันที่1 มีนาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565
กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุมคณะทำงาน ITA ของ ขร.

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบริหารงาน
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2566)
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง พ.ศ. 2566 (รายไตรมาส)
รายงานติดตามแผนปี 2565 (ไตรมาส1) ฉบับสมบูรณ์
รายงานติดตามแผนปี 2565 (ไตรมาส2) ฉบับสมบูรณ์
รายงานติดตามแผนปี 2565 (ไตรมาส3) ฉบับสมบูรณ์

013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามแผนปี 2565 (ไตรมาส4) ฉบับสมบูรณ์

การปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำในระบบจ่ายตรงฯ
นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการขนส่งทางราง
คู่มือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของกรมการขนส่งทางราง

การให้บริการ
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการเว็บไซต์กรมการขนส่งทางราง
คู่มือสำหรับประชาชน : การให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางราง
แบบฟอร์มคำขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางราง
แบบฟอร์มคำขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางราง_กรณีขอคัดสำเนาเอกสาร
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติเหตุการณ์รถไฟฟ้าขัดข้อง ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65)
ปริมาณสถิติผู้โดยสารในระบบขนส่งทางรางทุกระบบ ณ สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ขร.
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
แบบประเมินการเดินทางทางรางแบบไหนมากที่สุด
ผลสำรวจความพึงพอใจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล้กทรอนิกส์ ขร.
O18 E-Service
ระบบฐานข้อมูลจุดตัดทางรถไฟ
ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
หลักเกณฑ์ย้าย-โอน
2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่-ก.พ.-รับรอง
หลักเกณฑ์ฯ-การเลื่อน
3. การพัฒนาบุคลากร
กฎ ก.พ. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 – 2567
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน-พ.ศ.-2551
หนังสือสำนักงาน-ก.พ.-ที่-นร-1013ว27-ลงวันที่-27-สิงหาคม-2553
หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม-ฝึกอบรม-ดูงาน-หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงาน ก.พ.ที่ นร-1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552
กฎ-ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการออกจากราชการ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน_ข้าราชการ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน_พนักงาน
5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
ประกาศ ขร. เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติฯ
การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือน-ตามกฎ-ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย-พ.ศ.-2556
ข้อกำหนดทางวินัยตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน-พ.ศ.-2551
แนวการลงโทษตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน-พ.ศ.-2535
แนวทางการพิจาณาโทษ-กรณีปลอมลายมือชื่อข้าราชการด้วยการไปหาประโยชน์
แนวทางการพิจารณาโทษ-กรณีนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง-หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาดำ
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติด พศ 2561
ระเบียบกรมการขนส่งทางรางว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมการขนส่งทางราง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
ระเบียบสวัสดิการของ ขร. ว่าด้วยการเงินและบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการ
เรื่อง-การลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
เรื่อง-แนวทางการพิจารณาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

การส่งเสริมความโปร่งใส
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กรมการขนส่งทางราง ลงตรวจสอบระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O31 ประกาศเจตนารมณืนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การประกาศเจตนารมณ์กรมการขนส่งทางราง เรื่อง เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
O32 การสร้างวัตนธรรม No Gift Policy
ขร. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับบุคลากรกรมการขนส่งทางราง
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงคมนาคม ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการขนส่งทางราง
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม ขร.
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
O40 การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของ ขร.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ขร.
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
การขับเคลื่อนจริยธรรม
แนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรม Do และ Don
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การประชุมคณะทำงาน ITA ของ ขร.
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกรมการขนส่งทางราง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การประชุมคณะทำงาน ITA ของ ขร.