การประเมิน ITA ปี 2566

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง พ.ศ. 2565 – 2567
แผนปฏิบัติราชการ ขร. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมาย
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง

การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
– ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
– ประกาศรับสมัครงาน
– Facebook กรมการขนส่งทางราง
การเผยแพร่ปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 –Q&A
Messenger Live Chat
O9 Social Network
Facebook กรมการขนส่งทางราง
ช่อง Youtube กรมการขนส่งทางราง
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566

การบริหารงาน
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2566)
แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2566)(ฉบับปรับปรุง)
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง พ.ศ. 2566 (รายไตรมาส)
-รายงานติดตามแผนปี 2566 (ไตรมาส 1)
รายงานติดตามแผนปี 2566 (ไตรมาส 2) (รอบ 6 เดือน)

013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1: ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2: มกราคม – มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 3: เมษายน – มิถุนายน 2565)

-รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 4: กรกฎาคม – กันยายน 2565)

การปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำในระบบจ่ายตรงฯ
นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการขนส่งทางราง
คู่มือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของกรมการขนส่งทางราง
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมการขนส่งทางราง
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)

การให้บริการ
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการเว็บไซต์กรมการขนส่งทางราง
คู่มือสำหรับประชาชน : การให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางราง
แบบฟอร์มคำขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางราง
แบบฟอร์มคำขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางราง_กรณีขอคัดสำเนาเอกสาร
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สาเหตุขัดข้องในระบบรถไฟฟ้า ต.ค. 65 – มี.ค. 66
ปริมาณสถิติการขนส่งสินค้าทางราง (ต.ค. 65 – มี.ค. 66)
ปริมาณผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง (ต.ค. 65 – มี.ค. 66)
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ขร.
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
รายงานผลความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์กรมการขนส่งทางราง www.drt.go.th ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ กรมการขนส่งทางราง

O18 E-Service
ระบบฐานข้อมูลจุดตัดทางรถไฟ
ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพรวมสถิติการขนส่งทางรางในประเทศไทย
ฐานข้อมูลรถขนส่งทางรางในประเทศไทย

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
หลักเกณฑ์ย้าย-โอน
2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่-ก.พ.-รับรอง
หลักเกณฑ์ฯ-การเลื่อน
3. การพัฒนาบุคลากร
กฎ ก.พ. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 – 2567
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน-พ.ศ.-2551
หนังสือสำนักงาน-ก.พ.-ที่-นร-1013ว27-ลงวันที่-27-สิงหาคม-2553
หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม-ฝึกอบรม-ดูงาน-หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงาน ก.พ.ที่ นร-1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552
กฎ-ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการออกจากราชการ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน_ข้าราชการ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน_พนักงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ
5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
ประกาศ ขร. เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติฯ
การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือน-ตามกฎ-ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย-พ.ศ.-2556
ข้อกำหนดทางวินัยตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน-พ.ศ.-2551
แนวการลงโทษตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน-พ.ศ.-2535
แนวทางการพิจาณาโทษ-กรณีปลอมลายมือชื่อข้าราชการด้วยการไปหาประโยชน์
แนวทางการพิจารณาโทษ-กรณีนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง-หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาดำ
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติด พศ 2561
ระเบียบกรมการขนส่งทางรางว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมการขนส่งทางราง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
ระเบียบสวัสดิการของ ขร. ว่าด้วยการเงินและบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการ
เรื่อง-การลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
เรื่อง-แนวทางการพิจารณาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กรมการขนส่งทางราง ลงตรวจสอบระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ช่องทาง Facebook)
กรมการขนส่งทางราง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านคมนาคมระหว่างไทยสหรัฐอเมริกา
กรมการขนส่งทางราง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกับกระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา ลงพื้นที่จุดตัดทางรถไฟและโครงการก่อสร้างรถไฟของไทย เพื่อสร้างมาตรฐานการเดินทางระบบรางให้มีความปลอดภัยระดับสากล
กรมการขนส่งทางราง จัดประชุมหารือและรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานการขนส่งทางรางของประเทศ กับหน่วยงานผู้ให้บริการขนส่งทางรางที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการจัดสัมมนาครั้งที่ 1 โครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ และการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางราง ผ่านระบบดิจิทัล (e – License R)
กรมการขนส่งทางราง ร่วมกับ JICA ลงพื้นที่สังเกตการณ์การสำรวจการเดินทางเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง (Railway Demand Forecast Model)
กรมการขนส่งทางราง จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาแบบจำลองสำหรับระบบราง และแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ M-MAP 2
ภาพข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การประกาศเจตนารมณ์กรมการขนส่งทางราง เรื่อง เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
O32 การสร้างวัตนธรรม No Gift Policy
ขร. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับบุคลากรกรมการขนส่งทางราง
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม ขร.
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมการขนส่งทางราง
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ขร.
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของ ขร.
แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Dos & Don’ts) ของกรมการขนส่งทางราง
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกรมการขนส่งทางราง ครั้งที่ 1/2566

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขร. ขอเชิญชวน ผู้มารับบริการหรือติดต่อราชการ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT)
ลิงก์สำหรับการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT) ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566 ของ ขร.